หน้าหลัก บทเรียน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
2 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
3 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
4 20
วิธีสร้างความประทับใจในการต้อนรับลูกค้า
บทความ
5 จัดปฐมนิเทศใช้เกมและกิจกรรมอะไรดี บทความ
6 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
7 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
8 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
9 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
10 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
11 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
12 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ
13 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ
14 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ