หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?


วันที่ : 19 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร

     การเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนอเป็นสิ่งที่สำคัญ และต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ เป้าหมายผู้ฟัง รูปแบบและลักษณะของเนื้อหา ระยะเวลาและสถานที่ของการนำเสนอ และความถนัดของผู้นำเสนอ โดยหลักการที่ควรปฏิบัติคือ

     - เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ เช่น ถ้าต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ดี ควรใช้สื่อที่มีภาพและเสียงช่วย

     - เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับเป้าหมายผู้ฟัง เช่น ถ้าผู้ฟังมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ควรใช้สื่อที่มีการอธิบายและตัวอย่างชัดเจน

     - เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของเนื้อหา เช่น ถ้าเนื้อหามีข้อมูลที่ซับซ้อน ควรใช้สื่อที่มีการจัดรูปแบบและกราฟิกให้กระชับ

     - เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับระยะเวลาและสถานที่ของการนำเสนอ เช่น ถ้าระยะเวลาที่มีไม่มาก ควรใช้สื่อที่มีการกรองข้อมูลให้ได้สาระสำคัญ

     - เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับความถนัดของผู้นำเสนอ เช่น ถ้าผู้นำเสนอไม่คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรม PowerPoint ควรใช้สื่อที่ไม่ต้องพึ่งพาร์คุณภาพ

     โดยรวมแล้ว การเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนอต้องพิจารณาจากความต้องการและความเหมาะสมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำเสนอหรือผู้ฟัง เพื่อให้การนำเสนอได้ผลดีที่สุด

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?
2 รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?
3 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
4 การนำเสนอจำเป็นอย่างไร ?
5 การทำสื่อโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์มีหลักปฏิบัติอย่างไร ?
6 การนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร ?
7 มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?
8 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?
9 การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?
10 จบการนำเสนออย่างไร ?
11 หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?
12 ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?
13 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลมี 4 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง ?
14 สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?
15 บุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนองานควรเป็นอย่างไร ?
16 การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?
17 การนำเสนอผลงานแบ่งองค์ประกอบออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง ?
18 การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?