หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?


วันที่ : 19 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     การพูดนำเสนอข้อมูลคือการสื่อสารที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟังเข้าใจและยอมรับข้อมูลที่เรามีอยู่ การกำหนดประเด็นหลักในการพูดนำเสนอข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลที่สำคัญและเห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆ ประเด็นหลักควรกำหนดไว้ไม่เกินสามหัวข้อ เพื่อให้ผู้ฟังไม่สับสนและจดจำได้ง่าย การกำหนดประเด็นหลักมากเกินไปจะทำให้ผู้ฟังไม่สามารถจับจุดสำคัญได้ และอาจทำให้การพูดนำเสนอข้อมูลไม่มีโครงสร้างชัดเจน

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?
2 รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?
3 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
4 การนำเสนอจำเป็นอย่างไร ?
5 การทำสื่อโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์มีหลักปฏิบัติอย่างไร ?
6 การนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร ?
7 มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?
8 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?
9 การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?
10 จบการนำเสนออย่างไร ?
11 หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?
12 ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?
13 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลมี 4 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง ?
14 สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?
15 บุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนองานควรเป็นอย่างไร ?
16 การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?
17 การนำเสนอผลงานแบ่งองค์ประกอบออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง ?
18 การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?