หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?


วันที่ : 19 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

   หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ คือ หลักการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และ ความต้องการของผู้เรียน สื่อในการจัดการเรียนรู้ คือ สิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สื่อที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ควรมีคุณลักษณะดังนี้

   - เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นการแจกแจงความรู้ เพิ่มทักษะ เปลี่ยนพฤติกรรม หรือพัฒนาทัศนคติ

   - เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นการพิจารณาจากอายุ เพศ วัฒนธรรม ความสนใจ ความพร้อม และแบบประเมินผล

   - เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นการพิจารณาจากลักษณะ เช่น เป็นความรู้ที่ต้องใช้การจินตนาการ เป็นความรู้ที่ต้องใช้การทดลอง เป็นความรู้ที่ต้องใช้การปฏิบัติ

   - เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นการพิจารณาจากสถานที่ เวลา อุปกรณ์ และงบประมาณ

   โดยทั่วไปแล้ว หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสื่อหนึ่งๆ เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการผสมผสานของสื่อหลายๆ ชนิด เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็น เข้าใจ และได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?
2 รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?
3 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
4 การนำเสนอจำเป็นอย่างไร ?
5 การทำสื่อโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์มีหลักปฏิบัติอย่างไร ?
6 การนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร ?
7 มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?
8 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?
9 การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?
10 จบการนำเสนออย่างไร ?
11 หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?
12 ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?
13 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลมี 4 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง ?
14 สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?
15 บุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนองานควรเป็นอย่างไร ?
16 การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?
17 การนำเสนอผลงานแบ่งองค์ประกอบออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง ?
18 การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?