หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?


วันที่ : 19 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     การนำเสนอด้วยวาจาคือการสื่อสารข้อมูลหรือความคิดเห็นให้กับผู้ฟังโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและสนใจในเนื้อหาที่นำเสนอ มีหลายประเด็นที่ควรคำนึงถึง เช่น การวางแผนการนำเสนอ การจัดทำสื่อประกอบ การปรับปรุงทักษะการพูด การติดต่อกับผู้ฟัง และการรับฟังความคิดเห็น

     การวางแผนการนำเสนอคือขั้นตอนที่สำคัญที่จะช่วยให้การนำเสนอด้วยวาจามีประสิทธิภาพ ผู้นำเสนอควรศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของการนำเสนอ ผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อกำหนดหัวข้อ ข้อความหลัก และข้อความรองที่เหมาะสม ผู้นำเสนอควรจัดเตรียมและฝึกฝนการพูดล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจและไม่กระตุก

     การจัดทำสื่อประกอบคือการใช้สื่อต่างๆ เช่น เอกสาร ไพ่ป้าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพและเข้าใจข้อมูลที่ผู้นำเสนอต้องการสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้นำเสนอควรจัดทำสื่อประกอบที่มีคุณภาพ ไม่ซับซ้อน ไม่บกพร่อง และไม่ขัดจังหวะการพูด

     การปรับปรุงทักษะการพูดคือการพัฒนาคุณลักษณะของเสียง คำพูด และท่าทางขณะพูด เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความประทับใจที่ดีและไม่เบื่อหน่าย ผู้นำเสนอควรพูดชัด เข้าใจ เรียบร้อย เป็นไปตามหลักไวยกรณ์ ไม่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม ไม่กระโดกกระโผลก ไม่กระชับหรือยืดยุ่ง เลือกใช้คำที่มีพลังและกระตุ้นความสนใจ ผู้นำเสนอควรใช้เสียงที่มีความดัง ความเร็ว และเสียงเหน่อที่เหมาะสม ไม่พูดเบาเกินไปหรือดังเกินไป ไม่พูดช้าเกินไปหรือเร็วเกินไป ไม่พูดด้วยเสียงเดียว ผู้นำเสนอควรใช้ท่าทางที่แสดงถึงความมั่นใจ ความตั้งใจ และความกระตือรือร้น เช่น การยิ้ม การสบตา การใช้มือชี้ เป็นต้น

     การติดต่อกับผู้ฟังคือการสร้างความสัมพันธ์และความสนิทสนมระหว่างผู้นำเสนอและผู้ฟัง เพื่อให้การนำเสนอด้วยวาจามีปฏิสัมพันธ์และไม่เป็นฝ่ายเดียว ผู้นำเสนอควรให้ความสำคัญและความเคารพกับผู้ฟัง เช่น การทักทาย การขอบคุณ การถามความคิดเห็น เป็นต้น ผู้นำเสนอควรใช้ภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจและไม่ยุ่งยาก เช่น การใช้ภาษาประจำกลุ่ม การใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

     การรับฟังความคิดเห็นคือการขอและรับข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้นำเสนอได้ปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอด้วยวาจาให้ดียิ่งขึ้น ผู้นำเสนอควรขอความคิดเห็นจากผู้ฟังหลังจบการพูด เช่น การถามข้อสงสัย ข้อบกพร่อง ข้อแนะนำ เป็นต้น ผู้นำเสนอควรรับฟังความคิดเห็นที่ได้โดยไม่โกรธ เสียใจ เหยียดหยาม เป็นต้น

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?
2 รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?
3 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
4 การนำเสนอจำเป็นอย่างไร ?
5 การทำสื่อโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์มีหลักปฏิบัติอย่างไร ?
6 การนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร ?
7 มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?
8 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?
9 การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?
10 จบการนำเสนออย่างไร ?
11 หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?
12 ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?
13 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลมี 4 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง ?
14 สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?
15 บุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนองานควรเป็นอย่างไร ?
16 การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?
17 การนำเสนอผลงานแบ่งองค์ประกอบออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง ?
18 การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?