หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 19 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง

     การนำเสนอคือการสื่อสารข้อมูลหรือความคิดให้กับผู้ฟังหรือผู้ชม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจและเห็นด้วยกับเรา การนำเสนอมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหา วัตถุประสงค์ และผู้ฟัง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์

รูปแบบการนำเสนอที่พบบ่อยมีดังนี้

   - การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) เป็นการนำเสนอโดยใช้เสียงพูดเป็นสื่อหลัก โดยไม่มีการใช้สื่อประกอบอื่น เช่น เอกสาร ภาพ เสียง หรือวิดีโอ การนำเสนอแบบนี้ต้องใช้ทักษะการพูดที่ดี เพื่อจับใจผู้ฟัง และใช้ภาษาที่ชัดเจน กระชับ และมีเหตุผล

   - การนำเสนอแบบมีสื่อประกอบ (Multimedia presentation) เป็นการนำเสนอโดยใช้สื่อประกอบต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น เอกสาร ภาพ เสียง วิดีโอ แผนภูมิ กราฟ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพข้อมูลหรือความคิดที่เราต้องการสื่อได้ชัดเจนขึ้น การนำเสนอแบบนี้ต้องใช้ทักษะการจัดทำและใช้สื่อประกอบที่เหมาะสม

   - การนำเสนอแบบโต้วาที (Debate presentation) เป็นการนำเสนอโดยมีการถกเถียงหรือโต้แย้งกับผู้คนที่มีความคิดเห็นต่างกัน เพื่อพิสูจน์ว่าความคิดของเราถูกต้อง หรือมีข้อดีกว่าความคิดของคู่แข่ง การนำเสนอแบบนี้ต้องใช้ทักษะการวิจารณ์ เหตุผล และป้องกันความคิดของคู่แข่ง

   - การนำเสนอแบบโปรเจ็ค (Project presentation) เป็นการนำเสนอผลงานที่ได้จากการทำโปรเจ็คใดๆ เช่น โปรเจ็ควิจัย โปรเจ็คการเรียนรู้ หรือโปรเจ็คสร้างสรรค์ การนำเสนอแบบนี้ต้องใช้ทักษะการอธิบายกระบวนการ ผลลัพธ์ และประโยชน์ของโปรเจ็คที่ทำได้

   การเลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เราควรศึกษาและฝึกฝนทักษะการนำเสนอให้ดี

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?
2 รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?
3 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
4 การนำเสนอจำเป็นอย่างไร ?
5 การทำสื่อโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์มีหลักปฏิบัติอย่างไร ?
6 การนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร ?
7 มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?
8 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?
9 การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?
10 จบการนำเสนออย่างไร ?
11 หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?
12 ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?
13 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลมี 4 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง ?
14 สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?
15 บุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนองานควรเป็นอย่างไร ?
16 การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?
17 การนำเสนอผลงานแบ่งองค์ประกอบออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง ?
18 การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?