หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?


วันที่ : 19 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

   ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านหลายอย่างเพื่อให้การนำเสนอสำเร็จลุล่วง ทักษะที่สำคัญมีดังนี้

     - ทักษะการสื่อสาร: ผู้นำเสนอต้องสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน มีวิธีการพูดที่เหมาะสมกับผู้ฟัง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพ

     - ทักษะการวางแผน: ผู้นำเสนอต้องวางแผนการนำเสนอล่วงหน้า รวมถึงการกำหนดจุดประสงค์ ข้อความหลัก และข้อมูลประกอบที่เหมาะสม การวางแผนจะช่วยให้ผู้นำเสนอมีความมั่นใจและไม่พลาดข้อมูลสำคัญ

     - ทักษะการปรับตัว: ผู้นำเสนอต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถาม การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการนำเสนอ หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับผู้ฟัง

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?
2 รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?
3 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
4 การนำเสนอจำเป็นอย่างไร ?
5 การทำสื่อโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์มีหลักปฏิบัติอย่างไร ?
6 การนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร ?
7 มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?
8 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?
9 การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?
10 จบการนำเสนออย่างไร ?
11 หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?
12 ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?
13 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลมี 4 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง ?
14 สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?
15 บุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนองานควรเป็นอย่างไร ?
16 การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?
17 การนำเสนอผลงานแบ่งองค์ประกอบออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง ?
18 การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?