หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 19 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

   สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ คือ วิธีการสื่อสารข้อมูลหรือเนื้อหาให้กับผู้ฟังหรือผู้ชม โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ หรือโน้มน้าวให้เกิดปฏิสัมพันธ์ สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีหลายประเภท และแต่ละประเภทมีคุณลักษณะ ข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนี้

     - สื่อปากเปล่า (Oral communication) เป็นการนําเสนอโดยใช้เสียงพูดของผู้นําเสนอ เป็นวิธีการที่ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ แต่จะต้องมีทักษะการพูดที่ดี เช่น เสียงชัด เป็นจังหวะ มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม

     - สื่อลายความ (Written communication) เป็นการนําเสนอโดยใช้ตัวอักษร เป็นวิธีการที่ชัดเจนและถูกต้อง สามารถบันทึกไว้ได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานหรืออ้างอิง แต่จะต้องใช้เวลาในการจัดทำและตรวจสอบ

     - สื่อภาพ (Visual communication) เป็นการนําเสนอโดยใช้ภาพ เป็นวิธีการที่สามารถจับต้องได้ เห็นได้ชัด เข้าใจได้ง่าย และมีความน่าสนใจ แต่จะต้องมีความคุณภาพของภาพที่ดี เช่น ความชัด เหมาะสมกับบริบท

     - สื่อเคลื่อนไหว (Motion communication) เป็นการนําเสนอโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว เป็นวิธีการที่สามารถแสดงกระบวนการหรือผลกระทบได้อย่างชัดเจน เพิ่มความคล้ายคลึงกับความเป็นจริง แต่จะต้องใช้อุปกรณ์และโปรแกรมที่มีคุณภาพ

     - สื่อผสม (Mixed media) เป็นการนําเสนอโดยใช้ผสมผสานของสื่อปากเปล่า ลายความ ภาพ และเคลื่อนไหว เป็นวิธีการที่ครบถ้วนและหลากหลาย เพิ่มความน่าสนใจและเข้าใจ แต่จะต้องมีการประสานและจัดเรียงข้อมูลให้เหมาะสม

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?
2 รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?
3 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
4 การนำเสนอจำเป็นอย่างไร ?
5 การทำสื่อโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์มีหลักปฏิบัติอย่างไร ?
6 การนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร ?
7 มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?
8 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?
9 การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?
10 จบการนำเสนออย่างไร ?
11 หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?
12 ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?
13 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลมี 4 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง ?
14 สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?
15 บุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนองานควรเป็นอย่างไร ?
16 การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?
17 การนำเสนอผลงานแบ่งองค์ประกอบออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง ?
18 การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?