หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?


วันที่ : 19 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

   ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีอยู่หลายขั้นตอน และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และผู้ฟังของการนำเสนอ แต่โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนที่สำคัญมีดังนี้

     1. วิเคราะห์ผู้ฟัง คือการศึกษาความต้องการ ความสนใจ และความรู้ของผู้ฟัง เพื่อปรับให้การนำเสนอเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้ฟัง

     2. กำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ คือการเลือกหัวข้อที่สื่อความหมาย เหมาะสม และน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและจดจำได้ง่าย และการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น เพื่อให้ผู้ฟังรู้ เชื่อ เห็นด้วย หรือกระทำ

     3. เก็บข้อมูลและจัดทำเนื้อหา คือการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และมีประโยชน์จากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ รายงาน สถิติ เป็นต้น และการจัดทำเนื้อหาที่มีโครงสร้าง เป็นระเบียบ เป็นประโยคสมบูรณ์ ใช้ภาษาที่ชัดเจน กระชับ และไม่ซ้ำซ้อน

     4. เลือกสื่อประกอบการนำเสนอ คือการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับการนำเสนอ เช่น เอกสารปริ้นท์ เพาเวอร์พอยท์ เสียง เพลง ภาพ เป็นต้น โดยให้สื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

     5. ฝึกการพูดและปรับปรุงการเตรียมพร้อม คือการฝึกพูดตามเนื้อหาและสื่อประกอบที่ได้จัดทำไว้ เพื่อให้ได้ความชำนาญ เช็คเวลา เช็คเสียง เช็คการใช้ภาษาท่าทางและไม่มีข้อผิดพลาด และการปรับปรุงการเตรียมพร้อมให้ดียิ่งขึ้น

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?
2 รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?
3 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
4 การนำเสนอจำเป็นอย่างไร ?
5 การทำสื่อโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์มีหลักปฏิบัติอย่างไร ?
6 การนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร ?
7 มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?
8 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?
9 การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?
10 จบการนำเสนออย่างไร ?
11 หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?
12 ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?
13 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลมี 4 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง ?
14 สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?
15 บุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนองานควรเป็นอย่างไร ?
16 การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?
17 การนำเสนอผลงานแบ่งองค์ประกอบออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง ?
18 การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?