หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

KPI มีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     KPI คืออะไร? KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator ซึ่งหมายถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงาน หรือเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุ โดย KPI จะช่วยให้เราวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

     KPI มีอะไรบ้าง? KPI จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานและองค์กร แต่ส่วนใหญ่จะมีหลักการเลือก KPI ดังนี้

       - เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร

       - เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญและมีผลกระทบสูง

       - เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้และมีข้อมูลสนับสนุน

       - เป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์

       - เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

     ตัวอย่าง KPI ขององค์กรแบบต่างๆ ได้แก่

       - KPI ขององค์กรที่มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขาย เช่น อัตราการเพิ่มของยอดขาย, จำนวนลูกค้าใหม่, อัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า, ค่าใช้จ่ายต่อการขาย, ผลตอบแทนจากการลงทุนในการตลาด

       - KPI ขององค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่, เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, คุณภาพของผลิตภัณฑ์, ความพึงพอใจของลูกค้า, ส่วนแบ่งตลาด

       - KPI ขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น อัตราการลาออก, อัตราการป่วย, ค่าใช้จ่ายในการสรรหาและสร้างความผูกพัน, ความพึงพอใจของพนักงาน, ผลการประเมินการทำงาน