หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

พนักงานที่มีคุณภาพ คืออะไร ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     เป็นคำถามที่มีคำตอบหลายแง่มุม และอาจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ บริบท และเกณฑ์การประเมินของผู้ถาม อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปได้ว่า พนักงานที่มีคุณภาพ คือผู้ที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความต้องการขององค์กร ผู้ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน ผู้ที่มีความรับผิดชอบ และเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและลูกค้า และผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจดีต่อสังคม

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?