หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

องค์ประกอบของ Customer Segment มีกี่ส่วน อะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     Customer Segment คือกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ ปัญหา และพฤติกรรมที่คล้ายกัน ซึ่งสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ได้ องค์ประกอบของ Customer Segment มี 3 ส่วน ได้แก่

     - Mass Market: เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อย หรือไม่จำเป็นต้องแบ่ง เช่น ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

     - Niche Market: เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง และมีจำนวนน้อย เช่น ผู้ใช้เครื่องบินส่วนตัว

      - Segmented: เป็นกลุ่มลูกค้าที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ใช้บัตรเครดิตที่แบ่งตามรายได้ อายุ หรือเพศ

     การทำความเข้าใจ Customer Segment จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าได้ และสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?