หน้าหลัก Job Description
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
จัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน
(Job Description)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
3 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
4 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
5 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
6 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
7 เขียนคำบรรยาย JD ที่ดี บทความ
8 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
9 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
10 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
11 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ