หน้าหลัก Job Description
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
2 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
3 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
4 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
5 เขียนคำบรรยาย JD ที่ดี บทความ
6 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
7 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
8 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
9 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ