หน้าหลัก Indicator
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
5 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
6 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
7 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
8 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
9 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ