หน้าหลัก กลยุทธ์
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 กลยุทธ์ควบคุมมาตรฐานบริการ
(Service Standard)
บทความ
5 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
6 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ
7 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
8 กลยุทธ์เอาชนะคนมุทะลุ บทความ
9 บริหารคนแบบซุนวู บทความ
10 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
11 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ
12 มองปัญหาคือโอกาส บทความ