หน้าหลัก SMART
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
2 พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The
Smart Personality & Adaptive Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
4 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
5 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
6 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
7 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี?
บทความ
8 วิธีกำหนด KPI บทความ
9 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
10 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ