หน้าหลัก บุคคล
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
3 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
4 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
5 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
6 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
7 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
8 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
9 เรื่องเล่า “สติปัญญา
กับความเด็ดขาด”
บทความ
10 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ