หน้าหลัก Story
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train
to the Trainer for Mentoring & Consult
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
5 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
6 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
7 กลยุทธ์ควบคุมมาตรฐานบริการ
(Service Standard)
บทความ
8 กุญแจ 5
ดอกไขความสำเร็จการนำเสนอ
(Five keys to a winning pitch)
บทความ
9 Service Design ทำอย่างไร ? บทความ
10 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Storytelling บทความ