หน้าหลัก ใบกำหนดหน้าที่
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
2 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
3 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
4 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
5 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
6 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
7 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ