หน้าหลัก สมรรถนะความสามารถ
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
2 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
3 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
4 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
5 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
6 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
7 Competency มีประโยชน์ต่อองค์กร? บทความ
8 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ