หน้าหลัก ฝึกอบรม
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ
TRM
บทความ
2 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
3 ใช้ทฤษฎีมาสโลว์สร้างแรงจูงใจ บทความ
4 Training Roadmap จัดทำอย่างไร? (How to Create
a Training Roadmap)
บทความ
5 ฝึกทักษะการนำเสนอด้วยคีย์เวิร์ด
(Keyword)
บทความ
6 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI (Assessing the ROI of Training)
บทความ
7 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
8 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
9 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ