หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

JD ควรมีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     JD คือเอกสารที่อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร การเขียน JD ที่ดีจะช่วยให้ผู้สมัครงานเข้าใจความต้องการของผู้ว่าจ้างได้ชัดเจน และช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น

     JD ควรมีอะไรบ้าง ? โดยทั่วไป JD จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

       - ชื่อตำแหน่ง ควรเป็นชื่อที่สื่อถึงลักษณะหน้าที่และระดับของตำแหน่ง เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

      - ฝ่าย/แผนก/สาขา ควรระบุชื่อของหน่วยงานที่ตำแหน่งนี้สังกัด เพื่อให้ผู้สมัครเห็นภาพของโครงสร้างองค์กร

      - ผู้บังคับบัญชา ควรระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ที่ตำแหน่งนี้ต้องรายงานถึง เพื่อให้ผู้สมัครทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน

      - วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง ควรเขียนเป็นประโยคสั้นๆ ที่บอกถึงเป้าหมายหลักของตำแหน่งนี้ เช่น เพื่อจัดการเกี่ยวกับการบันทึกและรายงานการเงินของบริษัท

      - หน้าที่และความรับผิดชอบ ควรเขียนเป็นรายการลำดับของกิจกรรมหลักๆ ที่ตำแหน่งนี้ต้องทำ เช่น

     - เตรียมและบันทึกใบเสร็จใบกำกับภาษีใบเบิกจ่าย

     - เช็คและตรวจสอบการจ่ายเงินและการรับเงิน

     - จัดทำและส่งรายงานการเงินประจำเดือน

     - ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการเงินของบริษัท

     - คุณสมบัติของผู้สมัคร ควรเขียนเป็นรายการลำดับของปัจจัยที่ผู้ว่าจ้างคาดหวังจากผู้สมัคร เช่น

    - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 2 ปี

    - มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมบัญชี เช่น QuickBooks, SAP, Oracle

    - มีทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหา

    - มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และปฏิบัติตามกำหนดเวลา