หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

กระบวนการวิเคราะห์งานมี 10 ขั้นตอน อะไรบ้าง ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     กระบวนการวิเคราะห์งานมี 10 ขั้นตอน ดังนี้

     1. กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิเคราะห์งาน

     2. เลือกตำแหน่งงานที่จะวิเคราะห์

     3. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เลือก

     4. ประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูล

     5. จัดทำรายงานการวิเคราะห์งาน

     6. ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมของรายงาน

     7. ปรับปรุงแก้ไขรายงานตามผลการตรวจสอบ

     8. เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากรายงานการวิเคราะห์งาน

     9. ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากรายงานการวิเคราะห์งาน

     10. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์งาน

     กระบวนการวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ ความสำคัญ ความสัมพันธ์ และเงื่อนไขของตำแหน่งงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นฐานในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน และการพัฒนาระบบการฝึกอบรม