หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

เอกสารระบุข้อกําหนดของงาน (Job Specification) คืออะไร ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 582 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     เอกสารระบุข้อกําหนดของงาน (Job Specification) คือเอกสารที่ระบุคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่จําเป็นสําหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และระบุข้อกําหนดของงาน (Job Description) เอกสารนี้มีประโยชน์ในการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการฝึกอบรม และการพัฒนาอาชีพ