หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

การทำคำบรรยายลักษณะงานมีลักษณะอย่างไร ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     การทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คือการระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถที่ต้องมีของผู้ที่จะดำเนินงานในตำแหน่งหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การทำคำบรรยายลักษณะงานมีขั้นตอนดังนี้

     1. วิเคราะห์และระบุตำแหน่งงานที่ต้องการทำคำบรรยายลักษณะงาน

     2. สอบถามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ

     3. เขียนคำบรรยายลักษณะงานโดยใช้ภาษาที่ชัดเจน กระชับ และไม่ก่อให้เกิดความสับสน

     4. ตรวจสอบและปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงานให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

     5. เผยแพร่และใช้คำบรรยายลักษณะงานเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนการพัฒนาระดับพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

     การทำคำบรรยายลักษณะงานมีประโยชน์อย่างไร ?

     - เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถที่ต้องมี

     - เป็นเกณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

     - เป็นข้อมูลให้ผู้สมัครงานทราบถึงข้อกำหนดและเกณฑ์การสมัคร

     - เป็นข้อมูลให้ผู้จัดทำแผนการพัฒนาระดับพนักงานวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม

     - เป็นข้อมูลให้ผู้จัดทำโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรวิเคราะห์การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ