หน้าหลัก Waiting
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 จิตวิทยาบริการ บทความ
3 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
4 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
5 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
6 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ
7 พฤติกรรมการบริการที่ควรหลีกเลี่ยง บทความ
8 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
9 เทคนิคบริหารการรอคอย 10
ข้อ (Waiting Time)
บทความ
10 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ