หน้าหลัก KPIs
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 ใช้ทฤษฎีมาสโลว์สร้างแรงจูงใจ บทความ
5 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทความ
6 Competency มีประโยชน์ต่อองค์กร? บทความ
7 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
8 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ