หน้าหลัก Develop
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ
TRM
บทความ
2 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
3 Training Roadmap จัดทำอย่างไร? (How to Create
a Training Roadmap)
บทความ
4 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
5 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
6 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
7 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ