หน้าหลัก BSC
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
2 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
3 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
4 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
5 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
6 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี?
บทความ
7 วิธีกำหนด KPI บทความ
8 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ