หน้าหลัก หน้าที่งาน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
จัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน
(Job Description)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
3 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
4 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
5 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
6 เขียนคำบรรยาย JD ที่ดี บทความ
7 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ