หน้าหลัก ปัญหา
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
5 เทคนิคบริหารการรอคอย 10
ข้อ (Waiting Time)
บทความ
6 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
7 เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นแรงผลักดัน บทความ
8 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
9 20
วิธีสร้างความประทับใจในการต้อนรับลูกค้า
บทความ
10 มองปัญหาคือโอกาส บทความ