หน้าหลัก Individual
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
4 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
5 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
6 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ