หน้าหลัก เป้าหมาย
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
2 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
3 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
4 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
5 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
6 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
7 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
8 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ