หน้าหลัก Target
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ
TRM
บทความ
2 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
3 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
4 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
5 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ