หน้าหลัก TRM
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ
TRM
บทความ
2 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
3 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
4 Training Roadmap จัดทำอย่างไร? (How to Create
a Training Roadmap)
บทความ
5 Competency มีประโยชน์ต่อองค์กร? บทความ
6 การบริการขั้นพื้นฐานตามหลัก
ESB
บทความ