หน้าหลัก OKR
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 เขียนคำบรรยาย JD ที่ดี บทความ
3 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
4 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
5 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
6 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
7 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี?
บทความ
8 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ