หน้าหลัก GAP
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ
TRM
บทความ
2 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
3 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
4 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
5 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ