หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ


หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

กด Like กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          ……หากหัวเรือไม่มีเข็มทิศนำทาง ย่อมทำให้ลูกเรือพากันแล่นไปอย่างไร้จุดหมายไร้ทิศทาง..

         หัวหน้างานที่นำพาทีมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้นต้องมีเข็มทิศที่ชัดเจน รู้หลัก“จิตวิทยาการบริหารทีมงาน” ใช้พระเดช ใช้พระคุณเป็น ผู้นำที่ดีต้องรู้จักกระตุ้น “ แรงจูงใจทีมอย่างต่อเนื่อง” รู้จักสร้างแรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) แก่ทีม และรู้จักสร้างแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) ให้ทีมเกิดกำลังใจในการทำงาน

       หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ (The Power of Motivation For Leadership) อบรมเริ่มจาก 

     ทำแบบทดสอบ ค้นหาธรรมชาติพฤติกรรมตนเองคุณเป็นผู้นำแบบไหน?  

เรียนรู้หลักจิตวิทยาทฤษฎีความต้องการมนุษย์ 

      ฝึกเขียนแผนงาน การบริหารเวลา (Managing your time) ของตนเอง 

     Workshop ฝึกทักษะ การบริหารทีมงาน (Managing a team)

     ฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหาเขียนDiagramวิเคราะห์ปัญหา

     ฝึกทักษะการจูงใจ (Motivation) ภายในภายนอกบุคคลในทีมทั้งHigh Performance & Low Performance 

     ฝึกทักษะการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพในทีม(Communicating with your team) 

รูปแบบต่างๆตามหลักการ 5 ด้าน ต่อลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา   

        ตลอดทั้งวันผู้เรียนได้ฝึกฝนการวางแผนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ฝึกการสื่อสารทั้งการพูด การเขียนเพื่อกระตุ้นจูงใจสร้างผลงาน เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะทราบแนวทางการพัฒนาตนเองและวางแผนการจูงใจกระตุ้นผลงานได้ถูกคนถูกเวลาเหมาะสมกับทีมงาน

หัวข้ออบรม


 1. ทำแบบทดสอบ(Test) เรื่อง  “ คุณเป็นผู้นำตามแบบไหน ? (Examining your assumptions)” พร้อมเฉลยเพื่อค้นหาแนวทางการบริหารที่เหมาะสมกับตนเอง
 2. เรียนรู้จิตวิทยาทฤษฎีความต้องการมนุษย์และทฤษฎีลำดับขั้นการจูงใจมนุษย์ 
 3. เทคนิคบริหารทีม (Managing a team) ตามลำดับ 8 ขั้นตอน 
 4. เทคนิคการจูงใจทีมด้วยหลักการสื่อสาร(Communicating with your team) 5 ขั้นตอน 
 5. เทคนิคการบริหารเวลา (Managing your time)จัดลำดับความสำคัญในงานแบบ Black Box 
 6. ทคนิคการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ(Chairing a meeting)
 7. เทคนิควิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหา Fish-Bone Diagram &ระดมความคิด Mind mapping
 8. สรุปประมวลผล “หลักจิตวิทยาที่ควรใช้แก่บุคคลแต่ละ Generation และเทคนิคการจูงใจภายในภายนอก” 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


 1. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ค้นพบศักยภาพตนเองเพื่อพัฒนาตนเองสู่ภาวะผู้นำ
 2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการวางแผนลำดับความสำคัญการทำงานอย่างถูกต้อง
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาในการทำงานอย่างรวดเร็ว
 4. ผู้เข้าอบรมนำทักษะการจูงใจไปใช้สร้างผลการปฏิบัติงานในทีมให้บรรลุเป้าหมาย

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • หัวหน้าทีม
 • จัดคละแผนกและระดับตำแหน่งงานได้ 

ระยะเวลา


6 ชั่วโมง

รูปแบบการอบรม


 • Test (ทำแบบทดสอบ)
 • Case Study (ตัวอย่างกรณีศึกษา)
 • Role Playing (ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง)
 • Ice Breaking & Running Game (กิจกรรมละลายพฤติกรรมหรือกิจกรรมบูรณาการกลุ่ม)
 • Workshop (ฝึกเขียนแผนงานและปฏิบัติตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายจริง)

หมายเหตุ


ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ


หัวหน้างานที่นำพาทีมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้นต้องมีเข็มทิศที่ชัดเจน รู้หลัก“จิตวิทยาการบริหารทีมงาน” ใช้พระเดช ใช้พระคุณเป็น ผู้นำที่ดีต้องรู้จักกระตุ้น “ แรงจูงใจทีมอย่างต่อเนื่อง”

วันและเวลาที่จัดทำ 29 กรกฎาคม 2566 22:45:20

จำนวนผู้เข้าชม 393 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ต้องการวางแผนการจัดทำหน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการ การอบรมเน้น ฝึกปฏิบัติจริง การสื่อสารเชิงวิทยากร การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการต่อเนื่อง

หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology)

หลักสูตรนี้ เน้นการอบรมในด้านวางทักษะการบริหารจัดการบริการด้วยความเอาใจใส่ ทำความเข้าใจลักษณะความคาดหวังความต้องการลูกค้า เพิ่มทักษะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้รับบริการ

หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

หัวหน้างานที่นำพาทีมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้นต้องมีเข็มทิศที่ชัดเจน รู้หลัก“จิตวิทยาการบริหารทีมงาน” ใช้พระเดช ใช้พระคุณเป็น ผู้นำที่ดีต้องรู้จักกระตุ้น “ แรงจูงใจทีมอย่างต่อเนื่อง”

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม