หน้าหลัก shadowing
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
2 หลักการทำงานแบบ Teamwork บทความ
3 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
4 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ