หน้าหลัก result
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
3 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
4 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
5 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
6 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี?
บทความ
7 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ