หน้าหลัก Training Need
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ
TRM
บทความ
2 Training Roadmap จัดทำอย่างไร? (How to Create
a Training Roadmap)
บทความ
3 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
4 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
5 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ