หน้าหลัก Complaints Handling
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
4 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
5 การบริการขั้นพื้นฐานตามหลัก
ESB
บทความ