หน้าหลัก เรื่องร้องเรียน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ
(Service Standard)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
4 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
5 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ