หน้าหลัก นำเสนอ
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The
Smart Personality & Adaptive Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
6 หลักสูตร
นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ
(Present Like A Professional)
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
7 ฝึกทักษะการนำเสนอด้วยคีย์เวิร์ด
(Keyword)
บทความ
8 กุญแจ 5
ดอกไขความสำเร็จการนำเสนอ
(Five keys to a winning pitch)
บทความ
9 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ
10 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Storytelling บทความ