หน้าหลัก Present Like a Pro
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ
(Present Like A Professional)
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ
5 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
6 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Storytelling บทความ