หน้าหลัก Policy
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ
TRM
บทความ
2 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
3 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
4 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ