หน้าหลัก แผนก
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
3 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ