หน้าหลัก ตำหนิ
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
4 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ