หน้าหลัก เจรจาต่อรอง
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
4 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ