หน้าหลัก วัดรายบุคคล
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
2 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
3 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ